De Basis van ADR

Het ADR regelgevingskader dekt een breed spectrum aan gevaarlijke goederen, variërend van explosieve materialen en gassen tot ontvlambare vloeistoffen en radioactieve stoffen. Deze materialen worden ingedeeld in verschillende klassen op basis van het specifieke risico dat ze vormen, wat zorgt voor een gestandaardiseerde aanpak van het veilig vervoeren ervan.

Een van de sleutelaspecten van ADR is de vereiste van adequate etikettering en verpakking van gevaarlijke goederen. Dit zorgt ervoor dat alle betrokken partijen, waaronder de vervoerders, de hulpdiensten en het publiek, duidelijk geïnformeerd zijn over de aard van de materialen die worden vervoerd en de specifieke gevaren die ze met zich meebrengen.